Θέμα Συνεδρίου

Θέμα Συνεδρίου:

Η Μαθηματική Εκπαίδευση Μπροστά σε Νέες και Παλιές Προκλήσεις

Το θέμα αφορά τις σύγχρονες Προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ο COVID-19 έφερε στην καθημερινή ζωή τη συζήτηση σχετικά με συγκεκριμένα μοντέλα διάδοσης του κορονοϊού, τα οποία μπορεί να ιδωθούν ως μια ιδιαίτερη συνθήκη μαθηματικών-σε-δράση. Ξαφνικά, γνώσεις γύρω από την εκθετική και τη λογαριθμική συνάρτηση, τις καμπύλες που σχετίζονται με αυτές, τη μέση τιμή, τη διάμεσο και τη στατιστική εννοιολόγηση πέρασαν από τους ειδικούς στον δημόσιο λόγο και πρόσθεσαν ακόμη μία πρόκληση στη μαθηματική εκπαίδευση. Η πρόκληση αυτή έρχεται να προστεθεί στη σχετικά νέα συνειδητοποίηση της επιτακτικής ανάγκης να αντιμετωπιστούν παλαιότερα ζητήματα, όπως είναι το δικαίωμα στην εκπαίδευση—και τη μαθηματική εκπαίδευση ειδικότερα—μαθητών που προέρχονται από μειονοτικές και περιθωριοποιημένες ομάδες, η συνεκπαίδευση παιδιών με διαφορετικές ικανότητες, αλλά και τα επιμέρους ζητήματα που εγείρονται λόγω μεγάλων μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών, της κλιματικής αλλαγής και της ταχείας αύξησης στη χρήση ψηφιακών μέσων. Παράλληλα, η αιφνίδια ανάγκη για τηλεκπαίδευση έθεσε επιτακτικά σε όσους και όσες διδάσκουν μαθηματικά το ερώτημα της σχέσης μαθηματικής εκπαίδευσης και τεχνολογίας. Οι πάγιες προκλήσεις εξακολουθούν να είναι μπροστά μας: ποια μαθηματική εκπαίδευση χρειαζόμαστε και πως αυτή πραγματώνεται, πως σχετίζεται το περιεχόμενό της με τρέχουσες κοινωνικές αλλαγές, με την εκπαίδευση σε άλλα επιστημονικά πεδία, ή άλλου είδους ανθρώπινες δραστηριότητες.

Οι πέντε θεματικές του συνεδρίου μας που ακολουθούν φιλοδοξούν να στεγάσουν μελέτες και προτάσεις που αφορούν στον παραπάνω προβληματισμό.

Θεματικός Άξονας 1:

Η μαθηματική εκπαίδευση και η θέση της στη σύγχρονη εκπαίδευση

Θεματικός Άξονας 2:

Κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές διαστάσεις της μαθηματικής εκπαίδευσης

Θεματικός Άξονας 3:

Διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών

Θεματικός Άξονας 4:

Αναπτυξιακές και γνωστικές προσεγγίσεις στη μάθηση των μαθηματικών και η επίδρασή τους στη Μαθηματική Εκπαίδευση.

Θεματικός Άξονας 5:

Εμπειρικές και θεωρητικές μελέτες στο πεδίο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης που δεν κατατάσσονται στους θεματικούς άξονες 1-4.

Θεματικός Άξονας 1:

Η μαθηματική εκπαίδευση και η θέση της στη σύγχρονη εκπαίδευση

Ένα από τα ζητούμενα της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι η δημιουργία πολιτών που μπορούν να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα του σύγχρονου κόσμου και των προβλημάτων του. Θεωρώντας αναγκαία τη μαθηματική γνώση τόσο για την κατανόηση όσο και την επίλυση αυτών των σύγχρονων και πολύπλοκων προβλημάτων αναδύονται ερωτήματα του τύπου: Πώς επιτυγχάνεται η “βαθιά κατανόηση των στοιχειωδών μαθηματικών” από τη μια και η διεπιστημονική εκπαίδευση από την άλλη. στόχος που ορθά τίθεται σε κάθε μεταρρύθμιση, αλλά παραμένει άπιαστος; Και πώς αναδεικνύεται η ιδιαίτερη σχέση της μαθηματικής δραστηριότητας με την καλλιτεχνική καλλιέργεια, τη φιλοσοφική αναζήτηση, την πολιτισμική κατανόηση;  Ποια είναι η θέση των μη εφαρμοσμένων μαθηματικών στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου;

Θεματικός Άξονας 2:

Κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές διαστάσεις της μαθηματικής εκπαίδευσης

Πώς ορίζεται, πως εξασφαλίζεται και πως αποτυπώνεται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών πολιτικών, αναλυτικών προγραμμάτων και θεσμικών κειμένων η ισότιμη πρόσβαση όλων στη μαθηματική εκπαίδευση; Πώς βιώνεται ο αποκλεισμός συγκεκριμένων ομάδων στο χώρο της μαθηματικής εκπαίδευσης —σε όλες τις βαθμίδες— λόγω φύλου, ή εθνοτικής και ταξικής προέλευσης;  Τι είδους οργάνωση ή αναδιοργάνωση της μαθηματικής εκπαίδευσης, τόσο σε θεσμικό όσο και σε επίπεδο καθημερινής διδασκαλίας και μάθησης, απαιτείται για την πραγμάτωση τέτοιων στόχων;

Θεματικός Άξονας 3:

Διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών

Με ποιες πρακτικές δημιουργείται η ιδιαίτερη εκείνη κουλτούρα μια επιτυχημένης τάξης για τη διδασκαλία των μαθηματικών, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες;  Τι ρόλο παίζουν τα ποικίλα διαμεσολαβητικά εργαλεία (χειραπτικά υλικά, λογισμικά, κ.λπ) καθώς και η ψηφιακή εκτεχνολόγηση της μαθηματικής εκπαίδευσης (λογισμικά, μέσα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση); Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το διαδίκτυο ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών; 

Τι είδους εκπαίδευση/επιμόρφωση απαιτείται από όσους και όσες διδάσκουν μαθηματικά ώστε να ανταποκρίνονται στο αίτημα της διεπιστημονικότητας, καθώς και την ανάγκη για ανάπτυξη μαθηματικής γνώσης και κατανόησης που θα απαντά στα προβλήματα που θέτει ο σύγχρονος κόσμος;

Θεματικός Άξονας 4:

Αναπτυξιακές και γνωστικές προσεγγίσεις στη μάθηση των μαθηματικών και η επίδρασή τους στη Μαθηματική Εκπαίδευση.

Τι γνωρίζουμε για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης στις μικρές και μεγαλύτερες ηλικίες; Ποιες είναι οι εννοιολογικές δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές με συγκεκριμένες περιοχές του μαθηματικού περιεχομένου και πώς αντιμετωπίζονται; Ποιες είναι οι εννοιολογικές ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων μαθηματικών περιοχών; Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα ευρήματα σχετικά με τη γνωστική διάσταση της μάθησης στα μαθηματικά στον σχεδιασμό και την οργάνωση της μαθηματικής εκπαίδευσης;

Θεματικός Άξονας 5:

Εμπειρικές και θεωρητικές μελέτες στο πεδίο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης που δεν κατατάσσονται στους θεματικούς άξονες 1-4.